నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

         *06- 02- 2021*

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

🌌సంవత్సరం : -శార్వరినామ సం||

🌌ఉత్తరాయణం,హేమంత ఋతువు..

చాంద్రమానం:పుష్యమాసం,

సౌరమానం:మకరమాసం,తై నెల17.

   *🌌🌌పంచాంగం🌌🌌*

*🔵తిథి*:బహుళ నవమి ఉ08:12

తదుపరి దశమి.

*🔵నక్షత్రం*: అనూరాధ సా05:16

తదుపరి జ్యేష్ఠ.

*🔵యోగం* :ధృవం సా04:35

తదుపరి వ్యాఘాతం.

*🔵కరణం*: గరజి ఉ08:12

తదుపరి వణిజ రా07:18

తదుపరి విష్టి.

*🔵వారం*:శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:38:29

🌞సూర్యాస్తమయం 18:13:10

🌞పగటి వ్యవధి 11:34:40

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:25:04

🌙చంద్రాస్తమయం 13:11:38

🌙చంద్రోదయం 26:25:14*

🌞సూర్యుడు :శ్రవణం

🌙చంద్రుడు:అనూరాధ

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

అనూరాధ3పాదం"నూ"ప11:33

అనూరాధ4పాదం"నే"సా05:16

జ్యేష్ఠ1పాదం"నో "రా11:00

జ్యేష్ఠ2పాదం"యా "రాతె04:44

*🔵వర్జ్యం*:రా11గం37ని నుండి01గం08ని వరకు.

*🔵అమృతకాలం*:ఉ08గం39ని నుండి10గం09ని వరకు.

*🔵దుర్ముహూర్తం*:ఉ06గం43ని నుండి08గం14ని వరకు.

  *🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌*

*🐊మకరం*:రవి,బుధ,గురు,శుక్ర,శని,ఉ07గం07ని 

*🍯కుంభం*:ఉ08గం48ని

*🐟మీనం*:ప10గం27ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప12గం15ని

*🐂వృషభం*=రాహు,ప02గం16ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:సా04గం28ని

*🦀కటకం*:సా06గం39ని

*🦁సింహం*=రా08గం43ని

*🧛‍♀కన్య*=రా10గం46ని

*⚖తుల*:రా12గం53ని

*🦂వృశ్చికం*:చంద్ర,కేతు,రాతె03గం05ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె05గం13ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం,పడమర.

*🌻గురుస్థితి*:మూఢం.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు.

ప*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం రాతె02గం26ని లవరకు, తదుపరి మరణయోగం.

       *🌌శనివారం🌌*

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         *🌌హారాచక్రం🌌*

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు              రాత్రి

7-8 గురు          7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర       9-10గురు

12-1 చంద్ర       12-1శుక్ర

2-3 గురు         2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర           4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:మేషలగ్నం

కుంభ లగ్నం 10గంl27ని॥నుండి 12గం||15నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం  చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3 శ్రాద్ద తిథి:బహుళ దశమి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు