పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

 మాటలు విని, మరొకరిపై ఒక అభిప్రాయానికి రాకూడదు. ఎందుకంటే, మనం కంటితో చూడనివి, చెవితో విననివి చాలా ఉంటాయి.కావున, విషయం  పూర్తిగా తెలియకుండా ఎప్పుడు  తొందరపడి అపార్థం చేసుకోకూడదు.”


pokala mantra

“Everyone has a *FRIEND* during each stage of Life.But,only LUCKY people have the same FRIEND in all stages of Life”*

కామెంట్‌లు