అమృత్ కుమార్ కోట సి.ఏ గారికి సన్మానం


అవోపా బ్యాంక్మెన్ చాప్టర్ వారు వారి ప్యాట్రన్ మెంబర్ అయిన శ్రీ అమృత్ కుమార్ కోట గారిని 2020 బడ్జెట్ ఉపన్యాసం ఇఛ్చిన సందర్బంగా సన్మానించారు. 


కామెంట్‌లు