అవోపా హైదరాబాద్ వారి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు అవోపా హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు నమశివాయ గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి రవిగుప్త గారు, ఆర్థిక కార్యదర్శి మాకం భద్రినాథ్ గారు మరియు పూర్వధ్యక్షుడు శ్రీ చక్రపాణి గారు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచున్నారు. కామెంట్‌లు