టౌన్ అవోపా మహబూబ్నగర్ వారు నిర్వహించుచున్న వాసవి మాత ఆత్మార్పణ దినోత్సవాలు


టౌన్ అవోపా మహబూబ్నగర్ వారు తేదీ 26.1.2020 రోజున వాసవి మాత ఆత్మార్పణ దినోత్సవాలు నిర్వహించుచున్నారు. ఆ ఉత్సవాలలో పాల్గొని అమ్మ దయకు పాత్రులు కాగలరని కోరుచున్నారు. కామెంట్‌లు