పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

మనిషిలో అహం తగ్గిన రోజున అప్యాయత అంటే అర్ధమవుతుందిి .గర్వం పోయిన రోజున ఎదుటివారిని ఎలా గౌరవించాలో తెలుస్తుంంది .నేనే, నాకేంటి అనుకుంటేే చివరికి ఒక్కడిగానే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంంది .గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చి పుచ్చుకుంటూూ, ఆనందంగా ఇతరులతో కలసి జీవించడమే, మంచి జీవితం" 


Pokala mantra 

“Observe your each breath. You cannot take in breath unless you give out one. Learn to give rather than to expect from others in life.agree? 

కామెంట్‌లు