అంతర్జాతీయ వృద్ధుల దినోత్సవం


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా లోని వృద్ధ అవోపా సభ్యులకు, అందరు ఆర్య వైశ్య వృద్ధ వి. ఐ. పి లకు అంతర్జాతీయ వృద్ధుల దినోత్సవం రోజున తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందనలు తెలియజేయు చున్నవి. 


కామెంట్‌లు