నేటి పంచాంగం


🌹🌹17-11-2020🌹🌹


🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹


శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 


 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl


కుమారం శక్తిహస్తంl 


తం మంగళం ప్రాణమామ్యహంll


🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి


🌹దక్షిణాయణం,శరదృతువు .


కార్తీకమాసం/వృశ్చికమాసం/కార్తీకనెల02వతేది.


 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹


🌹తిథి:శుద్ధ విదియ ఉ07గంll00నిllలవరకు,తదుపరి తదియ రాతె05గం13ని లవరకు,తదుపరి చవితి.


🌹వారం: మంగళవారం,భౌమవాసరే.


🌹నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ సా04గంll23నిll లవరకు,తదుపరి మూల.


🌹యోగం:సుకర్మ రా08గం||13ని|| వరకు,తదుపరి ధృతి.


🌹 కరణం:కౌలువఉ07గంllనిllల  


వరకు,తదుపరి తైతుల సా06గం07ని లవరకు, తదుపరి గరజి రాతె05గం13ని లవరకు,తదుపరి వణిజ.


🌹వర్జ్యం:-రా12గం||02ని IIలనుండి 01గం||34నిIIల వరకు.


🌹అమృతకాలం:రా08గం||03ని IIలనుండి09గం||34నిIIల వరకు..


🌹దుర్ముహూర్తం:ఉ08గం||33ని IIలనుండి 09గం||18నిIIల వరకు.


తిరిగి రా10గం||42ని IIలనుండి11గం||32నిIIల వరకు.


🌞సూర్యోదయం 06:12:56


🌞సూర్యాస్తమయం 17:40:19


🌞పగటి వ్యవధి 11:27:22


🌚రాత్రి వ్యవధి 12:33:04


🌙చంద్రోదయం 08:12:08


🌙చంద్రాస్తమయం 19:53:02


🌞సూర్యుడు:విశాఖ


🌙చంద్రుడు:జ్యేష్ఠ


  ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐


జ్యేష్ఠ3పాదం"యీ "ఉ06:51


జ్యేష్ఠ4పాదం"యూ"ప12:20


మూల1పాదం"యే "సా05:51


మూల2పాదం"యో"రా11:24


మూల3పాదం"భా"రాతె05:00


🌹లగ్నాంతకాలములు&గ్రహస్థితి🌹


🦂వృశ్చికం:రవి,కేతు,చంద్రు,ఉ08గం27ని 


🏹ధనుస్సు:గురు,


ప10గం35ని


🐊మకరం=శని,ప12గం28ని 


🍯కుంభం:ప02గం10ని


🐟మీనం:కుజ,ప03గం49ని


🐐మేషం=సా05గం36ని


🐂వృషభం=రాహు,రా07గం38ని


👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: రా09గం50


🦀కటకం:రా12గం01ని


🦁సింహం=రాతె02గం05ని


🧛‍♀కన్య=శుక్ర,రాతె04గం08ని


⚖తులా:బుధ,రాతె06గం15ని


🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.


🌻యోగిని:ఉత్తరం,దక్షిణం,తూర్పు.


🌻గురుస్థితి:తూర్పు.


టి🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.


⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం సా04గం23ని లవరకు,తదుపరి అమృతయోగం .


    🌹 మంగళవారం🌹


🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.


🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .


🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .


🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)


తూర్పు శుభం.


🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺


పగలు రాత్రి


8-9 శుక్ర 7-8 గురు


10-11 చంద్ర 10-11 శుక్ర


12-1 గురు 12-1 చంద్ర


3-4 శుక్ర 2-3 గురు


5-6 చంద్ర 5-6 శుక్ర


🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺


6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని


7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు


8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ


9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య


🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర


1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.


1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య


1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,


2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ


3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర


4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని


5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.


🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం


🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  


🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.


🌺1.అభిజిత్ లగ్నం:కుంభ లగ్నం ప12గం||24ని IIనుండి02గంl|06ని IIలవరకు,శుభం


2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల


వరకు.


🌹3. శ్రాద్దతిథి: కార్తీక శుద్ధ తదియ.


కామెంట్‌లు