స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు


జిల్లా, టౌన్ మరియు యూనిట్ Avopa అధ్యక్ష కార్యదర్శులకు, అన్ని Avopa ల మరియు బుల్లెటిన్ సభ్యులకు, సలహాదారు లందరికి తెలంగాణ రాష్ట్ర Avopa మరియు Avopa న్యూస్ బుల్లెటిన్ స్నేహితుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియ జేయు చున్నవి. 


కామెంట్‌లు