అభినందనలు

 


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా సలహాదారులు గా నియామకమైన శ్రీ పోకల చందర్ గారికి మరియు పూర్వాధ్యక్షుడు శ్రీ గంజి స్వరాజ్యబాబుకు మరియు ఆర్గనైసింగ్ కార్యదర్శిగా నియమకమైన శ్రీ కందికొండ శ్రీనివాస్ గారలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందనలు తేలియజేయు చున్నవి. 

కామెంట్‌లు