అవోపా సూర్యాపేట వారి స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు

 

అవోపా సూర్యాపేట వారు 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జండా వందనము చేసి నిర్వహించుకున్నారు. 

కామెంట్‌లు