పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“నా దగ్గర  ఏముంది ఇవ్వడానికి అని మనలో చాలామంది అంటుంటారు. కానీ, ఎంత ఇచ్చినా  తరగని ఆస్తులు మన దగ్గర రెండున్నాయి మనలో. మొదటిది స్వచ్ఛమైన నవ్వు, రెండవది సంతోషాన్ని, ప్రేమని పంచే వెలకట్ట లేని ఆత్మీయత. కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులు కర్పూరంలా కరిగిపోవచ్చు .కానీ,మనకి  దేవుడిచ్చిన ఈ ఆస్తులు పంచే కొద్ది పెరుగుతాయి.”

pokala mantra

“The best thing to learn in life is the habit of COMPROMISE.because,it is always better to bend a little than to break a beautiful relationship”GM

కామెంట్‌లు