పోకల పలుకులు

 

 పోకలపలుకులు
“మానవ సంబంధాలు నిఘంటువును ప్రతిబింభిస్తాయి.ఇది సరిగ్గా వెతికిన వారికి మాత్రమే అర్ధం మరియు వివరణలను అందిస్తుంది. పువ్వులతో నిండిన తోట ఎంత అందంగా వుంటుందో , మంచి ఆలోచనలు నిండిన మనసు కూడా అంతే అందంగా ఉంటుంది”

: కరోనా కవిత
“విశ్వమానవ వినాశనమే - ఉగ్ర చైనా “అత్రం”, ఆంక్షలతో వైరస్ ను ఛేదించడమే  - అగ్ర అమెరికా “సూత్రం”, కరోనాను ఖతం చేయుటలో తగదు - ఏమరుపాటు “ఏమాత్రం”, లోకమంతా  ఎలుగెత్తి చాటాలి - స్వీయనియంత్రణా “గాత్రం”! చందరన్న మాట - చక్కని సద్ది మూట!!

pokala mantra
Doubt and faith both are status of mind, doubt creates the darkest moments in our *finest hour*.While *faith brings finest moments in our *darkest hour*.”GM
 

కామెంట్‌లు