శ్రీ కూర చిదంబరం గారి వ్యాసం నేటి నిజంలో

 

   

ప్రముఖ ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ ప్రధాన సంపాదకుడు, రచయిత, సమీక్షకుడు శ్రీ కూర చిదంబరం గారు కారా (కాశిపట్నం వెంకట సూర్య సుబ్రమణ్యేశ్వర రా ) పై వ్రాసిన వ్యాసం నేటి నిజం లో ప్రచురితమైనందులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ వారికి అభినందనలు తేలియజేయు చున్నవి.


 

కామెంట్‌లు