పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“మంచిపనిని వాయిదావేయకండి. మీలోని మానవతను దాయకండి. మంచిపనిచేయడం అదృష్టం, చేయకపోతే మన దురదృష్టం. అశ్రద్ధ చేస్తే జీవితానికే నష్టం. మంచిని పంచటం మనసుకి ఇష్టం.కాని, మనం మాటయిచ్చి తప్పితే మాటలు భరించడం కష్టం.”

pokala mantra

"Life *laughs* at you when you are unhappy,   Life *smiles* at you when you are happy. But, life *salutes* you when you make others HAPPY."GM!


కామెంట్‌లు