పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

 “ఎదుటి మనిషి కన్నీరు తుడవడానికి రక్త బంధమో , స్నేహబంధమో లేక పేగుబంధామో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. పిడికెడు గుండెలో చిటికెడు మానవత్వం ఉంటే చాలు.”


pokala mantra

 “Search for a Beautiful *HEART*, not necessarily a Beautiful *FACE*.Beautiful people are not Always GOOD.But, good people are Always BEAUTIFUL”


కామెంట్‌లు