పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

 “మార్గం తెలిసిన వాడు మేధావి, మార్గం చూపినవాడు నాయకుడు మరియు గమ్యం చేరినవాడు సమర్ధుడు.

pokala mantra

“BUTTERFLIES Don’t know the colour their Wings.But, Human Eyes know how Beautiful it is.Likewise, you don’t know How Good YOU are. But,0thers can see that, YOU are *special*”GM 


కామెంట్‌లు