పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

 “మాట్లాడాల్సిన చోట మౌనంగా ఉండటం, మౌనంగా ఉండాల్సిన చోట మాట్లాడటం రెండూ తప్పే. ప్రశ్నించడం మానేస్తే బానిసత్వానికి అలవాటు  పడుతున్నట్లే. అందుకే, జ్ఞానం తో చెప్పే వాడి మాట వినక పోయినా పర్వాలేదు కాని అనుభవంతో చెప్పే వాడి మాట మాత్రం ఖచ్ఛితంగా వినాలి.”


polala mantra

 "Everything we hear is an *opinion*. not a FACT and Everything we see is a *perspective*, not the TRUTH.”GM!


కామెంట్‌లు