నేటి పంచాంగం

 

[4/9, 22:08] Ayyar Subbarao Aifa: *🌻🌻*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

         *10- 04- 2021*

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

*🌌సంవత్సరం* : -శార్వరినామ సం||

*🌌ఉత్తరాయణం,శిశిర ఋతువు*..

*చాంద్రమానం*:ఫాల్గుణమాసం,

*సౌరమానం*:మీనమాసం,పంగుణీ నెల27.

   *🌌🌌పంచాంగం🌌🌌*

*🔵తిథి*:బహుళ చతుర్దశి(పూర్తి)

*🔵నక్షత్రం*:పూర్వభాద్ర ఉ06:45

తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర.

*🔵యోగం*: బ్రహ్మం ప01:32

తదుపరి ఐంద్రం.

*🔵కరణం*: విష్టి సా05:12

తదుపరి శకుని.

*🔵వారం*: శనివారము.

🌞సూర్యోదయం 06:03:01 🌞సూర్యాస్తమయం 18:22:57

🌞పగటి వ్యవధి 12:19:56 🌚రాత్రి వ్యవధి 11:39:26

🌙చంద్రాస్తమయం 17:10:46 🌙చంద్రోదయం 29:35:06*

🌞సూర్యుడు:రేవతి

🌙చంద్రుడు:పూర్వభాద్ర

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

పూర్వభాద్ర4పాదం"దీ "ఉ06:45

ఉత్తరాభాద్ర1పాదం"దూ"ప01:15

ఉత్తరాభాద్ర2పాదం"థ"రా07:48

ఉత్తరాభాద్ర3పాదం"ఝ"రా02:21

*🔵వర్జ్యం*:సా05గం15ని నుండి06గం58ని వరకు.

*🔵అమృతకాలం*:రాతే03గం30ని నుండి05గం12ని వరకు.

*🔵దుర్ముహూర్తం*:ఉ06గం06ని నుండి07గం44ని వరకు.

  *🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌*

*🐟మీనం*:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ06గం20ని

*🐐మేషం*:ఉ08గం07ని

*🐂వృషభం*=కుజ,రాహు,ప10గం08ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప12గం20ని

*🦀కటకం*:ప02గం32ని

*🦁సింహం*=సా04గం36ని

*🧛‍♀కన్య*=సా06గం38ని

*⚖తుల*:రా08గం45ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా10గం58ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె01గం05ని

*🐊ల్మకరం*:శని,రాతె02గం59ని

 *🍯కుంభం*:గురు,చంద్ర,రాతె04గం40ని

*🌻నేత్రం*:0,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఆకాశం.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*:మరణయోగం ఉ06గం45ని లవరకు, తదుపరి సిద్ధయోగం.

       *🌌శనివారం🌌*

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         *🌌హారాచక్రం🌌*

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు              రాత్రి

7-8 గురు          7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర       9-10గురు

12-1 చంద్ర       12-1శుక్ర

2-3 గురు         2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర           4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:

 మిథునలగ్నం ప10గంl08ని॥నుండి 12గం||20నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం  చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3 శ్రాద్ద తిథి: ఫాల్గుణ బహుళ చతుర్దశి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

[4/10, 22:28] Ayyar Subbarao Aifa: 🌻🌻

     *🌹11-04-2021🌹*

        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌹స్వస్తి శార్వరినామ* సం||

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు.*

 *🛑చాంద్రమానం:ఫాల్గుణమాసం.*

*🛑సౌరమానం:మీనమాసం/పంగుణీ నెల28.*

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹*

*🛑తిథి*:బహుళ చతుర్దశి ఉ06:02

తదుపరి అమావాస్య.

*🛑నక్షత్రం*: ఉత్తరాభాద్ర ఉ08:56

తదుపరి రేవతి.

*🛑యోగం*:ఐంద్రం ప01:50

తదుపరి వైధృతి.

*🛑కరణం*:శకుని ఉ06:02

తదుపరి చతుష్పాత్ సా06:58

తదుపరి కింస్తుఘ్నం.

*🛑వారం*: ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:02:23 🌞సూర్యాస్తమయం 18:23:03

🌞పగటి వ్యవధి 12:20:39 🌚రాత్రి వ్యవధి 11:38:43

🌙చంద్రాస్తమయం 17:57:03 🌙చంద్రోదయం 30:10:46*

🌞సూర్యుడు:రేవతి .

🌙చంద్రుడు:ఉత్తరాభాద్ర

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ఉ.భాద్ర4పాదం"త్ర"ఉ08:56

రేవతి1పాదం"దే"ప03:32

రేవతి2పాదం"దో "రా10:09

రేవతి3పాదం"చ"రాతె04:48

*🌹వర్జ్యం*:రా09గం||37నిIIల నుండి 11గం||21నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:లేదు 

*🌹దుర్ముహూర్తం*:సా04గం||43నిIIల నుండి 05గం||32నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐟మీనం*:రవి,చంద్ర,బుధ,ఉ06గం16ని

*🐐మేషం*:శుక్ర,ఉ08గం03ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప10గం05ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప12గం17

*🦀కటకం*:ప02గం28ని

*🦁సింహం*:సా04గం32ని

*🧛‍♀కన్య*:సా06గం34ని

*⚖తులా*:రా08గం41ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా10గం54ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె01గం01ని

*🐊మకరం*:శని,రాతె02గం55ని 

*🍯కుంభం*:గురు,రాతె04గం37ని

*🌻నేత్రం*:0,జీవం:0.

*🌻యోగిని*:భూమి.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐దినస్థితి*:అమృతయోగం పూర్తి .

   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

          *🌹విశేషం*

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మిథున లగ్నం ప10గం||05॥నుండి12గం||17నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:ఫాల్గుణ బహుళ అమావాస్య .

కామెంట్‌లు