పోకల పలుకులు

 

 పోకల పలుకులు

“ఉన్నదంతా పోగొట్టుకున్నప్పుడు మనిషి బికారి కాడు. కాని, పోయినదంతా తిరిగి సంపాదించలేను అను నమ్మకం పోయినప్పుడు మాత్రమే, మనిషి నిజమైన బికారి అవుతాడు.”


pokala mantra

“There is no wine if *Grapes* are not pressed, No perfume if *Flowers* are not crushed. so, if you feel any *PRESSURE* in Life, it means some thing is *BEST OUT OF YOU*” GM! 


కామెంట్‌లు