పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“*కన్నీరు*  అనేది లేకుంటే  కంటి అందం కనిపించేది కాదేమో , *దుఖః* అనేది లేకుంటే *సంతోషం* విలువ తెలిసేది కాదేమో , మనకు కావలసినవి అన్ని  సులువుగా దొరికిపోతే  దేవుడిని కూడా  గుర్తుకు చేసుకునే వాళ్ళం కాదేమో  అని అనుకుంటూ ఇప్పుడే నన్ను నేను  అద్దంలో చూసుకున్నాను.నాకు ఒకటి  అర్థం అయ్యింది ఈ లోకంలో *అమాయకత్వం* ఇంకా  బ్రతికే ఉందని”


pokala mantra

”*BROKEN TRUST* is like a *melted chocolate*. No matter  how you tried to *Freeze* it, it will NEVER return to its *original shape*”GM !! కామెంట్‌లు