పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“బంధాలను మరియు అనుబంధాలను *స్వార్థం* కోసం వాడుకొంటే మన *తోడు‌* ఎవరు మిగలరు. ఎదుటి వారిని *ప్రేమించు* కానీ వారితో *నటించకు*, ఎదుటి వారికి వీలైన్నంత మెరకు సహాయం చెయ్యి కాని,తిరిగి ఆశించకు.మాట్లాడు కాని,మాటలతో *మాయ* చేయకు, నమ్మించు కాని, *నమ్మకద్రోహం* చేయకు.జీవించు కాని,నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోకు”


pokala mantra

“Never look for a *Good face*, it will turn old one day.Nevet look for a *Good skin*, it will wrinkle one day.Never look for a *Nice hair*, it will turn White one day. Instead, look for a *Loyal Heart* that will LOVE every day”GM!! **

కామెంట్‌లు