పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“మాట చాలా పదునైనది విలువైనది మన మాట ఎక్కడ అవసరం ఉన్నదో అక్కడే ఉపయోగించాలి. అవసరం లేని చోట దాన్ని వాడి మన విలువ పోగొట్టుకోకూడదు. మాట్లాడాల్సిన దగ్గర మాట్లాడాలి మరియు మౌనంగా ఉండాల్సిన దగ్గర మౌనంగానే ఉండాలి”


pokala mantra

“Messaging is a *symbol* of care for someone.you can’t keep calling all the time. But,your single message keeps your *Relationship* in touch every Moment* “ agree?GM 

కామెంట్‌లు