పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

 “వాడకం లేని నీరు పాకుడు పడుతుంది ,వాడకం లేని ఇనుము తుప్పు పడుతుంది.*  *అలాగే మాటలు లేకపోతే మమతలు మాయమవుతాయి ,బంధాలు బలహీన మవుతాయి.” 

*pokala mantra*

“I am proud of my *HEART*. It has been played, Stabbed, cheated, Burned  and even Broken But, some how it still *WORKS*” GM

కామెంట్‌లు