పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“ఒకరుఉన్నత స్థానంలో ఉన్నా, తప్పులు వెతుకుతారు, ఒకరు అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్నా నిందలు వేస్తారు. ఎలా ఉన్నా తప్పే, ఎలా ఉన్నా ముప్పే నేటి సమాజంలో. కానీ చివరికి  గెలిచెది మాత్రం నీలోని  మంచి తనం మాత్రమే. నీ వెంట  వచ్చేది నీవు చేసిన  పుణ్యం ఫలం మాత్రమే.” 


pokala mantra

“Little Hug Can Dry Big Tears,Little candle Can Light The Darkness,Little Memorie can Last For Years and  Little SMILE That Brings The Greatest Happiness in our LIFE” GM!! 

కామెంట్‌లు