పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“ప్రాణం పోతే తిరిగి రాదు అనే *నిజం* మనకు తెలిసినా, మనిషి చనిపోగానే తిరిగి రమ్మని , బతికి రమ్మని శవం మీద పడి గుండెలు బాదుకుని బోరున ఏడుస్తాం. అంత  ప్రేమ మనిషి బతికుండగా  చూపించరు ఎందుకని”

pokala mantra
"*Ignorance* is the softest pillow on which a man can rest his *head* “ right? GM


కామెంట్‌లు