పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు
“అందంగా ఉన్నవారు ఆనందంగా వుంటారో లేదో తెలియదు. కానీ, ఆనందంగా ఉన్నవారు మాత్రం అందంగా కనిపిస్తారు. అందుకే ఆనందంగా ఉండండి. అందంగా కనిపించండి.”

pokala mantra
“An old man took his mobile phone to a Repair shop.The Technician saw the mobile and found that Nothing is wrong with the phone. The old man with TEARS in his Eyes said: Then why DONT my children ever call me? what a HEART touching? Salute to all old PARENTS. B’coz, still they never Thought their Children’s *selfishness*” GM!


కామెంట్‌లు