పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు
“ఎవరైతే నీలో మంచిని చూసినప్పుడు నీతో ఉన్నారో,
నీలో లోపాలు చూసినప్పుడు కూడా నీతో ఉంటారో,
వారే నిజమైన ఆప్తులు. భరించలేని బాధను పట్టరాని ఆనందాన్ని ఇచ్చేది మనసుకు నచ్చిన వారు మాత్రమే."

pokala mantra

“The best *translator* is the one, who can translate someone's *sadness* into a smile*.”Agree? GM.


కామెంట్‌లు