నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌳🌳27-01-2021🌳🌳

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.

🌳 ఉత్తరాయణం,హేమంత ఋతువు.

🌳పుష్యమాసం.

🌳మకర,తై నెల 14వతేది.

   *🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲*

*🌳తిథి*:శుద్ధ చతుర్దశి రా01:16,

తదుపరి పౌర్ణమి.

*🌳నక్షత్రం* :పునర్వసు 03:48,

తదుపరి పుష్యమి.

*🌳యోగం*:విష్కంభం రా08:54,

తదుపరి ప్రీతి.

*🌳కరణం*:గరజి ప01:18,

తదుపరి వణిజ రా01:16,

తదుపరి విష్టి.

🌳వారం* :బుధవారము

🌞సూర్యోదయం 06:40:05

🌞సూర్యాస్తమయం 18:08:58

🌞పగటి వ్యవధి 11:28:53

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:31:02

🌙చంద్రోదయం 16:54:04

🌙చంద్రాస్తమయం 30:12:02*

🌞సూర్యుడు:శ్రవణం.

🌙చంద్రుడు:పునర్వసు

       *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

పునర్వసు1పాదం"కె "ఉ09:23

పునర్వసు2పాదం"కో"ప03:34

పునర్వసు3పాదం"హా "రా09:42

పునర్వసు4పాదం"హీ "రాతె03:48

*🎾వర్జ్యం*:ప03గం||11నిIIలనుండి 04గంll51నిIIలవరకు..

*🎾అమృతకాలం*:రా01గం||12నిIIలనుండి 02గంll53నిIIలవరకు..

*🎾దుర్ముహూర్తం*:ప12గం||02నిIIలనుండి 12గంll48నిIIలవరకు.

   *🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳*

*🐊మకరం*:రవి,గురు,శని,ఉ07గం46ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,ప09గం28ని

*🐟మీనం*:ప11గం07ని

*🐐మేషం*=కుజ,ప12గం54ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప02గం56ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: చంద్ర,సా05గం08ని

 *🦀కటకం*:రా07గం19ని

*🦁సింహం*=రా09గం23ని

*🧛‍♀కన్య*:రా11గం25ని

*⚖తులా*:రా01గం33ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు రాతె03గం45ని

*🏹ధనుస్సు*:శుక్ర,రాతె05గం53ని

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం,పడమర.

*🌻గురుస్థితి*:మూఢం 10-02-2021 వరకు.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

   *🌳🌴బుధవారం🌴🌳*

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు                   రాత్రి

7-8 చంద్ర             7-8 శుక్ర

9-10 గురు      9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర            11-12గురు 

2-3 చంద్ర            2-3 శుక్ర

4 -5 గురు           4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం:      మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య -  రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

*🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴*

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:మేష లగ్నం ప11గం||07ని॥ నుండి 12గం|l54నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:పుష్య శుద్ధ చతుర్దశి. 

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు