పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

" ఎదుటివారిని చూసి ప్రేమ పూర్వకంగా నవ్వగలిగితే, అదే వారికి మీరిచ్చే అందమైన బహుమతి. స్వయం సమృద్ది సాధించడం ఎంత అవసరమో, పరస్పరం ఆధారపడగలిగే సామరస్యాన్ని సాధించడం కూడా అంతే అవసరం."


pokala mantra

“The Best *TRANSLATOR* is the one Who can Translate someone’s silence into a smile” 

కామెంట్‌లు