పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

 “పుట్టినప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో మనకు స్నేహితులు లేరు, శత్రువులు లేరు. మన మాట, మనస్తత్వం, ప్రవర్తనలతో ఎదుటివారిని స్నేహితులుగానో లేదా శత్రువులుగానో మార్చుకుంటాం.


pokala mantra

 “LOVE is Beautiful Becoz, it is controlled by the HEART. But, FRIENDSHIP is very very Beautiiful.Bcoz, it is a FEELING that take care of Another HEART

కామెంట్‌లు