పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“నిజంగా మనమంటే ఇష్టం ఉన్నవారు మరియు బంధాలకు విలువిచ్చే వారు మన తప్పులు వంద ఉన్ననూ మనతో  కల్సి ఉండేందుకు  ఒక్క కారణమైనా వెతుక్కుంటారు.అదే మనను వద్దు అనుకున్నవారు మాత్రం మనది ఏ *తప్పు* లేకపోయినా సరే,ఎదో  ఒక్క చిన్న తప్పును  కారణంగా చూపి అవమానపాలు చేసి వొంటరి అయి  కుమిలి పోతుంటారు.ఇది పచ్చి నిజం”


 pokala mantra

“The greatest gift to humanity is not a  *sight*. But, The visionSight is a function of the EYES. But, *Vision*  is the function of our MIND”కామెంట్‌లు