పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“మాటలు నమ్మేవారికి అబద్దాలు సులువుగా చెప్పి నమ్మించొచ్చు. కాని, మనిషిని నమ్మేవారికి మాత్రం అబద్దాలు చెప్పి నమ్మించడం అతి కష్టం”


pokala mantra

“When we truly care for someone, their mistakes never change our feelings. Because, it is the mind that gets angry but the heart still cares.”

కామెంట్‌లు