పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

“నిశ్శబ్దంగా జారే కన్నీటి చుక్కని తుడవడానికి మరో హృదయం పడే తపనే ‘ప్రేమ’, అదే కన్నీటి చుక్కని రానివ్వకుండా అరాటపడే హృదయమే “స్నేహం”.


pokala mantra

"Wʜᴇɴ ᴡᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴏᴛʜᴇʀ's sᴜᴄᴄᴇss, ɪᴛ ʙᴇᴄᴏᴍᴇs ᴊᴇᴀʟᴏᴜsʏ; Wʜᴇɴ ᴡᴇ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ɪᴛ, ɪᴛ ʙᴇᴄᴏᴍᴇs ɪɴsᴘɪʀᴀᴛɪᴏɴ."Right? 

కామెంట్‌లు