పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

“ఎలాగైనా ద్వేషించాలని సంకల్పించుకుంటే, నెలవంకలాంటి మనిషిలో కూడా వెయ్యి వంకలు కనిపిస్తాయి.ఎలాగైనా ప్రేమించాలని సంకల్పించుకుంటే,వెయ్యి వంకలున్న మనిషి కూడా నెలవంక లాగా అందంగా కనిపిస్తారు." “పని చేసే ప్రతిసారీ సత్ఫలితాలు రాకపోవచ్చు. కానీ, పని చేయకపోతే ఏ ఫలితమూ రాదు."అంతే కదా!!


Pokala mantra

"Lovely times of life will not return back, but the lovely relations and missing memories of  lovelypeople will stay in the heart forever”

కామెంట్‌లు