పోకల పలుకులు


 పోకల పలుకులు

“నిమిషం మారవచ్చు, గంటలు,రోజులు, మాసాలు, సంవత్సరాలు మారవచ్చు. కానీ,మనం చేసిన మంచి,చెడూ మారవు. చెడ్డ పని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది మరియు మంచి పని శాశ్వతంగా మనల్ని కాపాడుతూనే ఉంటుంది”


pokala mantra

“Immature People always want to win an argument, even at the cost of relationship. But, Mature  People understand that it's always better to lose an argument and win a Relationship” 

కామెంట్‌లు