పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“అడ్డంకులకు కుంగిపోతేనే అపజయం. వాటిని అనుభవాలుగా మలచుకోగలిగితే విజయం తప్పక వరిస్తుంది.”*పోకల పలుకులు*


pokala mantra

“Never Trust your FEARS.They don’t know  your STRENGTH.You Never know which FOOTSTEP will bring A *Good Twist* in Life. So, keep on walking and Happiness comes when it is most Unexpected"

కామెంట్‌లు