పోకల పలుకులు

 


పోకల
పలుకులు

“నీవు చెప్పినదానికల్లాతల ఊపేవాడు నీ శత్రువు, నీతో వాదించేవాడే నీ మిత్రుడు. మెచ్యూరిటీ వయస్సు పెరగడం వల్ల వచ్చేది కాదు. జీవితంలో నేర్చుకునే పాఠాలవల్ల వచ్చేది”


Pokala mantra 

Life is not about the people who are sincere in front of you. But, Life is about those who are honest behind your back” 

కామెంట్‌లు