పోకల పలుకులు

 


పోకల
పలుకులు

"నిన్నటి గురించి మథనపడకుండా,రేపటి గురించి భయపడకుండా ఆలోచించగలిగిన మనిషికి విజయ సోపానాలు చేరువయినట్లే. శత్రువులను ఎదుర్కొన గలగడమే కాదు మిత్రులకు అండగా నిలవడమూ ధైర్యమే."


Pokala mantra

“Don’t be sad when things go wrong, There is light after the dark. Wait for your moment and turn. one bright spark makes you shine like a diomond”right? 

కామెంట్‌లు