పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

" నీచుడు ఇతరుల గురించి చెడ్డ గా చెప్పడం ద్వారా తనకు ఏదో గొప్పతనం వస్తుందని అనుకుంటాడు కాని, ఉత్తములు వినడంలో చెవిటి వారుగా ఉండాలి"


Pokala mantra 

“We can’t change the society . The people are accustomed to live easy of LIVING. People LIKE temporary reliefs rather than a permanent relief.” 

కామెంట్‌లు