పోకల పలుకులు 

 “స్త్రీకి మగవాని కన్నాఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువే, భర్త మరణించినా కుాడా, ఆత్మవిశ్వాసంతో 

సుఖంగానే జీవిస్తుంది. అదే, మగాడు మాత్రం, భార్య మరణిస్తే దిక్కులేని  వాడవుతాడు.

అందుకే భర్త కన్నా భార్య వయస్పులో తక్కువగా ఉండాలన్నారుమన పెద్దలు.”అవును కదా?


pokala mantra

 “Sing like no one is listening, love like you’ve never been hurt, 

dance like nobody is watching, and live like it is heaven on earth” 

కామెంట్‌లు