పోకల పలుకులు

 


పోకల పలుకులు

“జీవితంలో డబ్బు, హోదా, అందం ఇవేమి శాశ్వతం కావు. మనసులో ఉండే ప్రేమాభిమానాలు, ప్రేమగా ఒక పలకరింపు, ఆప్యాయతతో కూడిన చిరునవ్వు వెల కట్టలేని సంతోషాన్నిస్తాయి. అవసరాలతో కాకుండా, ఆప్యాయతలతో ముడివేయబడిన ఏ బంధం అయినా చిరకాలం నిలువ గలదు"


pokala mantra

“If you stand for a reason,be prepared to stand alone like a tree and if you fall on the ground,fall like a seed that grows back to fight again” 

కామెంట్‌లు