పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు

అవోపా హనుమకొండ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ కొల్లూరు ప్రకాశం దంపతులకు 28 వ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు. కామెంట్‌లు