అవోపా హుజురాబాద్ ఆధ్వర్యంలో పిల్లలకు పోలియో డ్రాప్స్ వేయుట


అవోపా హుజురాబాద్ ఆధ్వర్యంలో తేదీ 19.1.2020 రోజున పిల్లలకు పోలియో డ్రాప్స్ వేయు కార్యక్రమం చేశారు. ఈ కార్యక్రంలో అవోపా హుజురాబాద్ కార్యవర్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.


కామెంట్‌లు