పోకల చందర్ ను ఆభినందిస్తున్న జె.డి.లక్ష్మినారాయణ్

డోర్నకల్ లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమములో మాజీ జె.డి లక్ష్మినారాయణ గారు తెలంగాణ అవోప ముఖ్య సలహాదారు పోకల చందర్ను అభినందించారు.కామెంట్‌లు