బెస్ట్ అవొపకు అభినందనలు

 


బెస్ట్ AVOPA మంచిర్యాల 2019-21అవార్డు తీసుకున్న మంచిర్యాల AVOPA అధ్యక్షులు గారికి మరియు వారి కార్యవర్గానికి హృదయ పూర్వక అభినందనలు తెలిపిన  మలిపెద్ది శంకర్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు 

కామెంట్‌లు