పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు

 

శ్రీ వాసా పండురంగయ్య దంపతులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మఱియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తేలియజేయు చున్నవి.

వ్యాఖ్యలు