పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“మంచివారు శత్రువుకి కూడా మంచి చేస్తారు. కాని, చెడ్డవారు మాత్రం స్నేహితుణ్ణి కూడా ముంచుతారు. ఒకరు బాగుపడితే ఓర్వలేని వాడు, తాను బాగుపడినా సుఖంగా ఉండలేడు. ఇదీ, లోకం పోకడ.”

pokala mantra

“*Reflection* cannot be seen in boiling water.similarly, *solution* can not be seen with a disturbed mind.so, Be cool and you will find solution for all your problems.”GM

**


కామెంట్‌లు