పోకల పలుకులు


 


పోకల పలుకులు

“ప్రేమించే మనస్సుంటే, ద్వేషించే మనిషైనా దరిచేర వలసిందే ఎప్పటికైనా. నీ ఆనందాన్ని పంచుకునే వారికంటే, నీ బాధలను పంచుకునే వారికే విలువనివ్వు”

pokala mantra

“*Opportunities* are equal for all, but the difference is,a *positive* person gives RESULTS and a *negative* person gives REASONS” GM

కామెంట్‌లు