పోకల పలుకులు

 

పోకల పలుకులు

“ఈ  ప్రపంచంలో ఎంత మందికైనా పంచగల ఒకే ఒక వస్తువు *సంతోషం. మన మాటల్లో ఇష్టాన్ని,మన కళ్ళలో  కష్టాన్ని తెలుసుకున్న వారే మన  నిజమైన ఆత్మియులు . హృదయానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు  జాగ్రత్తగా చూస్కోండి, మనసుకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మనస్పూర్తిగా అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే వదలి వెల్లిన హృదయం మరియు దూరమైన  మనసు కావాలన్నప్పుడు  మళ్ళీ దొరకడం కష్టం”

pokala mantra

“*Relations* are similar to a Dictionary.It provides meaning and explanations to only those who refer it properly”GM! 

కామెంట్‌లు